Nếu bạn là 1 trong sinh viên ngành kiến tạo thì từ vựng giờ Anh chăm ngành xây dựng là hết sức quan trọng. Bởi vì nó sẽ giúp bạn nâng cấp trình độ chuyên môn lập cập và đã có được sự thăng tiến vào công việc. Vì thế, hãy cùng Langmaster khám phá chi tiết ngay sau đây nhé.

Bạn đang xem: Từ điển tiếng anh chuyên ngành kiến trúc

1. Từ vựng giờ đồng hồ Anh siêng ngành xây dựng

1.1. Từ bỏ vựng thịnh hành ngành xây dựng

a. Từ vựng giờ Anh về các vị trí vào xây dựngContractor /kən’træktə/: công ty thầu
Owner /’ounə/: chủ nhà, chủ đầu tư
Resident architect /’rezidənt ‘ɑ:kitekt/: kiến trúc sư hay trú
Supervisor /’sju:pəvaizə/: giám sát
Site engineer /sait ,enʤi’niə/: Kỹ sư công trường
Structural engineer /’strʌktʃərəl ,enʤi’niə/: Kỹ sư kết cấu
Construction engineer /kən’strʌkʃn ,endʤi’niə/: Kỹ sư xây dựng
Electrical engineer /i’lektrikəl ,enʤi’niə/: Kỹ sư điện
Water works engineer /’wɔ:tə wə:ks ,enʤi’niə/: Kỹ sư cách xử trí nước
Mechanical engineer /mi’kænikəl ,enʤi’niə/: Kỹ sư cơ khí
Soil engineer /sɔil ,enʤi’niə/: Kỹ sư địa chất
Mate /meit/: Thợ phụ
Mason /’meisn/ = Bricklayer /’brik,leiə/: Thợ hồ
Plasterer /’plɑ:stərə/: Thợ trát
Carpenter /’kɑ:pintə/:Thợ mộc sàn nhà, coffa
Plumber /’plʌmə/: Thợ ống nước
Welder /weld/: Thợ hàn

Từ vựng tiếng Anh về những vị trí vào xây dựng

b. Tự vựng tiếng Anh về công trìnhBuilding site /’bildiɳ sait/: công trường xây dựng
Brick wall /brik wɔ:l/: tường gạch
Carcass /’kɑ:kəs/: khung sườn
Concrete /’kɔnkri:t/: bê tông
Chimney /’tʃimni/: ống sương (lò sưởi)Plank platform /plæɳk ‘plætfɔ:m/: sàn lát ván
Floor /floor/: tầng
First floor /fə:st floor/: lầu một
Ground floor /graund floor/: tầng trệt
Upper floor /’ p. Floor/: tầng trên
Dining room /ˈdaɪnɪŋ ruːm/: chống ăn
Wall /wɔ:l/: Tường nhà
Porch /pɔ:tʃ/: Mái hiên
Shutter /’ʃʌtə/: cửa chớp
Window /ˈwɪndəʊ/: cửa ngõ sổ
Penthouse /ˈpɛnthaʊs/: căn hộ cao cấp áp mái
Kitchen /ˈkɪʧɪn/: nhà bếp
Yard /jɑːd/: sảnh vườn
Apartment /əˈpɑːtmənt/: chung cư
Bathroom /ˈbɑːθru(ː)m/: chống tắm
Bedroom /ˈbɛdru(ː)m/: phòng ngủ
Living room /ˈlɪvɪŋ ruːm/: chống khách
Balcony /ˈbælkəni/: Ban công
Downstairs /ˌdaʊnˈsteəz/: Tầng dưới, tầng trệt
Condominium /ˈkɒndəˈmɪnɪəm/: căn hộ chung cư cao cấp
Ceiling /ˈsiːlɪŋ/: trần nhà
Semi-detached house /ˈsɛmi-dɪˈtæʧt haʊs/: bên ghép đôi, phổ biến tường với công ty khác
Detached house /dɪˈtæʧt haʊs/: bên riêng lẻ, không chung tường
Terraced house /ˈtɛrəst haʊs/: Nhà trong 1 dãy thường xuyên có kiến trúc giống nhau
Cottage /ˈkɒtɪʤ/: nhà tại nông thôn
Bungalow /ˈbʌŋgələʊ/: bên 1 trệt, không lầu, thường bằng gỗ
Residence /ˈrɛzɪdəns/: đơn vị ở, dinh thự
Hallway /ˈhɔːlweɪ/: Hành lang
Attic /ˈætɪk/: Gác xép
Stair /steə/: ước thang

ĐĂNG KÝ NGAY:=> khóa huấn luyện tiếng Anh giao tiếp OFFLINE cho tất cả những người đi làm tại Hà Nội=> khóa đào tạo tiếng Anh giao tiếp 1 kèm 1 cho tất cả những người đi làm=> khóa huấn luyện và đào tạo tiếng Anh giao tiếp TRỰC TUYẾN NHÓM

=> TEST TRÌNH ĐỘ TIẾNG ANH MIỄN PHÍ

Từ vựng giờ đồng hồ Anh về công trình

c. Từ bỏ vựng giờ Anh về các dụng cầm cố xây dựngLevel /’levl/: ống thăng bằng
Pickaxe /’pikæks/: búa có đầu nhọn
Nail /neil/: loại đinh
Nut /nʌt/: nhỏ ốc
Bolt /boult/: bu lông
Pincers /’pinsəz/: dòng kìm
Saw /sɔ:/: chiếc cưa
Screwdriver /’skru:,draivə/: tua vít
Vice /vais/: mỏ cặp
Chisel /’tʃizl/: các đục
Hammer /’hæmə/: búa
Shear /ʃɪr/: kéo lớn
Beam /bi:m/: dầm, xà
Crane /krein/: bắt buộc cẩu
Crane beam /krein bi:m/: dầm yêu cầu trục
Crane girder /krein ‘gə:də/: giá đề xuất trục; giàn đề xuất trục
Automatic fire door /,ɔ:tə’mætik ‘faie dɔ:/: Cửa auto phòng cháy
Deck bridge /dek bridʤ/: Cầu gồm đường xe đua trên
Deck girder /dek ‘gə:də/: giàn cầu
Spade /speid/: mẫu xẻng
Tape /teip/: thước cuộn
Piler /pail/: dòng kìm
Wrench /rentʃ/: cái cờ lê
Drill /dril/: sản phẩm khoan
Wheel barrow /wi:l ‘bærou/: xe cút kít, xe đẩy tay
Aerial ladder /’eəriəl ‘lædə/: thang bao gồm bàn xoay
Builder’s hoist /’bildəs hɔist/: thứ nâng cần sử dụng trong xây dựng
Guard board /gɑ:d bɔ:d/: tấm chắn, tấm bảo vệ
Concrete mixer /’kɔnkri:t ‘miksə/: trang bị trộn bê tông
Agitator /’ædʤiteitə/: máy trộn
Agitator Shaker /’ædʤiteitə ‘ʃeikə/: trang bị khuấy
AHU – Air Handling Unit /eə/ /ˈhændlɪŋ/ /’ju:nit/: thiết bị cách xử trí khí trung tâm
Air barrier /eə bæriə/: Tấm ngăn không khí
Air caisson /eə kə’su:n/: Giếng chìm tương đối ép
Air distribution system /eə distri’bju:ʃn ’sistim/: khối hệ thống điều phối khí
Air-water jet /eə ‘wɔ:tə dʤet/: Vòi phun nước cao áp
Alarm – Initiating device /ə’lɑ:m i’niʃiit di’vais/: Thiết bị thông báo ban đầu
Alarm bell /ə’lɑ:m bel/: Chuông báo từ động
Ammeter /’æmitə/: Ampe kếAnchorage /’æɳkəridʤ/: Mấu neo
Appurtenance /ə’pə:tinəns/: Phụ tùng
Diaphragm /’daiəfræm/: Dầm ngang
Drainage /’dreinidʤ/: hệ thống thoát nước
Anchor /’æɳkə/: Neo
Air meter /eə ‘mi:tə/: máy đo lượng khí
Wind beam /wind bi:m/: xà kháng giód. Từ bỏ vựng giờ đồng hồ Anh về những vật liệu xây dựngBrick /brik/: gạch
Curb /kə:b/: đá
Dense concrete /dens ‘kɔnkri:t/: bê tông nặng
Density of material /’densiti ɔv mə’tiəriəl/: Tỷ trọng của trang bị liệu
Corrosive agent /kə’rousiv ‘eidʤənt/: chất xâm thực
Iron /’aiən/: sắt
Aluminum /ə’ljuminəm/: nhôm
Argillaceous /,ɑ:dʤi’leiʃəs/: Sét, đất pha sét
Armored concrete /’ɑ:məd ‘kɔnkri:t/: Bê tông cốt thép
Dry sand /drai sænd/: mèo khô
Cobble /’kɔbl/: Than cục
Duct /’dʌki/: ống chứa cốt thép dự ứng lực
Dust sand /dʌst sænd/: cát bột
Commercial concrete /kə’mə:ʃl ‘kɔnkri:t/: bê tông trộn sẵn
Automatic relay /,ɔ:tə’mætik ri’lei/: công tắc nguồn điện auto rơ le
Automobile crane /’ɔ:təməbi:l krein/: yêu cầu cẩu để lên trên ô tô
Auxiliary bridge /ɔ:g’ziljəri bridʤ/: cầu phụ, mong tạm thời
Ashlar /’æʃlə/: Đá khối
Concrete aggregate /’kɔnkri:t ‘ægrigit/: cốt liệu bê tông (cát và sỏi)Chuting concrete /ʃu:tig ‘kɔnkri:t/: bê tông lỏng
Arenaceous /,æri’neiʃəs/: Cốt pha
Stone /stoun/: đá tảng
Gravel /’grævəl/: sỏi
Rock /rɔk/: đá viên
Soil /sɔil/: đất
Concrete /’kɔnkri:t/: xi măng
Wood /wud/: gỗ
Steel /sti:l/: thép
Rubble /’pebl/: đá cuội
Mud /mʌd/: bùn
Alkali /’ælkəlai/: Kiềm
Alluvial soil /ə’lu:vjəl sɔil/: Đất phù sa bồi tích
Alluvion /ə’lu:vjən/: Đất phù sa
Stainless steel /’steinlis sti:l/: thép không rỉ
Bag of cement /bæg ɔv si’ment/: bao xi măng
Alloy steel /’ælɔi sti:l/: thép hợp kim
Plank platform /plæɳk ‘plætfɔ:m/: sàn lát ván
Brick wall /brik wɔ:l/: tường gạch
Acid-resisting concrete /’æsid ri’zisting/ /’kɔnkri:t/: Bê tông chịu axit
Activator /ˈæktɪveɪtr/: hóa học hoạt hóa
Active carbon /’æktiv ‘kɑ:bən/: Than hoạt tính
Additive /’æditiv/: chất độn, chất phụ gia thêm vào
Admixture /əd’mikstʃə/: Phụ gia
Advanced composite material /əd’vɑ:nst/ /’kɔmpəzit/ /mə’tiəriəl/: vật liệu composite tiên tiến
Aerated concrete /’eiəreit ‘kɔnkri:t/: Bê tông xốp
Agent /’eidʤənt/: hóa học hóa học
Agglomerate-foam /ə’glɔmərit foum/: Bê tông bong bóng thiêu kết/ bọt kết tụ
Aggregate /’ægrigit/: Cốt liệu

Từ vựng giờ đồng hồ Anh về những vật liệu xây dựng

CÁC LOẠI BẢO HIỂM khi ĐI LÀM NÀO CẦN ĐÓNG?

GIẢI ĐÁP THẮC MẮC LƯƠNG BAO NHIÊU PHẢI ĐÓNG THUẾ

1.2. Thuật ngữ giờ Anh ngành xây dựng

Allowable load /əˈlaʊəbl ləʊd/: sở hữu trọng cho phép
Alternate load /ɔːlˈtɜːnɪt ləʊd/: cài trọng thay đổi dấu
Anchor sliding /ˈæŋkə ˈslaɪdɪŋ/: độ trượt trong mọt neo của đầu cốt thép
Anchorage length /ˈæŋkərɪʤ lɛŋθ/: chiều dài đoạn neo giữ của cốt thép
Angle bar /ˈæŋgl bɑː/: thép góc
Angle brace /ˈæŋgl breɪs/: thanh giằng góc ở giàn giáo
Antisymmetrical load /Antisymmetrical ləʊd/: cài trọng phản đối xứng
Apex load /ˈeɪpɛks ləʊd/: cài đặt trọng ở nút (giàn)Architectural concrete /ˌɑːkɪˈtɛkʧərəl ˈkɒnkriːt/: bê tông trang trí
Area of reinforcement /ˈeərɪə ɒv ˌriːɪnˈfɔːsmənt/: diện tích s cốt thép
Armoured concrete /ˈɑːməd ˈkɒnkriːt/: bê tông cốt thép
Arrangement of longitudinal reinforcement cut-out /əˈreɪnʤmənt ɒv ˌlɒnʤɪˈtjuːdɪnl ˌriːɪnˈfɔːsmənt kʌt-aʊt/: sắp xếp các điểm cắt đứt cốt thép dọc của dầm
Arrangement of reinforcement /əˈreɪnʤmənt ɒv ˌriːɪnˈfɔːsmənt/: sắp xếp cốt thép
Articulated girder /ɑːˈtɪkjʊleɪtɪd ˈgɜːdə/: dầm ghép
Asphaltic concrete /Asphaltic ˈkɒnkriːt/: bê tông atphan
Assumed load /əˈsjuːmd ləʊd/: thiết lập trọng trả định, sở hữu trọng tính toán
Atmospheric corrosion resistant steel /ˌætməsˈfɛrɪk kəˈrəʊʒən rɪˈzɪstənt stiːl/: thép chống rỉ vì khí quyển
Average load /ˈævərɪʤ ləʊd/: sở hữu trọng trung bình
Axial load /ˈæksɪəl ləʊd/: cài trọng hướng trục
Axle load /ˈæksl ləʊd/: tải trọng lên trục
Bag /bæg/: bao cài (để chăm sóc hộ bê tông)Balance beam /ˈbæləns biːm/: đòn cân; đòn thăng bằng
Balanced load /ˈbælənst ləʊd/: download trọng đối xứng
Balancing load /ˈbælənsɪŋ ləʊd/: mua trọng cân nặng bằng
Ballast concrete /ˈbæləst ˈkɒnkriːt/: bê tông đá dăm
Bar /bɑː/: thanh cốt thép
Basement of tamped concrete /ˈbeɪsmənt ɒv tæmpt ˈkɒnkriːt/: móng (tầng ngầm) làm bằng cách đổ bê tông
Basic load /ˈbeɪsɪk ləʊd/: cài đặt trọng cơ bản
Braced member /breɪst ˈmɛmbə/: thanh giằng ngang
Bracing beam /ˈbreɪsɪŋ biːm/: dầm tăng cứng
Bracing /ˈbreɪsɪŋ/: giằng gió
Bracket load /ˈbrækɪt ləʊd/: thiết lập trọng lên dầm chìa, thiết lập trọng lên công xôn
Brake beam /breɪk biːm/: đòn hãm, cần hãm
Brake load /breɪk ləʊd/: cài trọng hãm
Breaking load /ˈbreɪkɪŋ ləʊd/: cài trọng phá hủy
Breast beam /brɛst biːm/: tấm tì ngực; (đường sắt) thanh kháng va
Breeze concrete /briːz ˈkɒnkriːt/: bê tông những vết bụi than cốc
Buffer beam /ˈbʌfə biːm/: thanh kháng va, thanh giảm chấn (tàu hỏa)Building site latrine /ˈbɪldɪŋ saɪt ləˈtriːn/: nhà lau chùi tại công trường xây dựng
Building site /ˈbɪldɪŋ saɪt/: công trường thi công xây dựng
Build-up girder /ˈbɪldʌp ˈgɜːdə/: dầm ghép
Built up section /bɪlt ʌp ˈsɛkʃən/: thép hình tổ hợp
Bursting concrete ức chế /ˈbɜːstɪŋ ˈkɒnkriːt strɛs/: ứng suất vỡ tung của bê tông
Concrete proportioning /ˈkɒnkriːt prəˈpɔːʃənɪŋ/: Công thức trộn lẫn bê tông
Concrete ức chế at tendon màn chơi /ˈkɒnkriːt strɛs æt ˈtɛndən ˈlɛvl/: Ứng suất bê tông sinh sống thớ đặt cáp dự ứng lực
Concrete surface treatement /ˈkɒnkriːt ˈsɜːfɪs treatement/: Xử lý bề mặt bê tông
Concrete chạy thử hammer /ˈkɒnkriːt tɛst ˈhæmə/: Súng bật nảy để thử độ mạnh bê tông
Concrete thermal treatement /ˈkɒnkriːt ˈθɜːməl treatement/: cách xử lý nhiệt đến bê tông
Concrete unit weight, mật độ trùng lặp từ khóa of concrete /ˈkɒnkriːt ˈjuːnɪt weɪt, ˈdɛnsɪti ɒv ˈkɒnkriːt/: Trọng lượng riêng bê tông
Concrete-filled pipe pile /ˈkɒnkriːt-fɪld paɪp paɪl/: Cọc ống thép nhồi bê tông lấp lòng
Condition of curing /kənˈdɪʃən ɒv ˈkjʊərɪŋ/: Điều kiện chăm sóc hộ bê tông
Conjugate beam /ˈkɒnʤʊgɪt biːm/: Dầm trang trí, dầm giả
CONN – Connection /kɒn – kəˈnɛkʃən/: côn trùng nối
Connect by hinge /kəˈnɛkt baɪ hɪnʤ/: Nối khớp
Connected load /kəˈnɛktɪd ləʊd/: cài trọng liên kết
Connection /kəˈnɛkʃən/: Ghép nối
Connection strand by strand /kəˈnɛkʃən strænd baɪ strænd/: Nối những đoạn cáp dự ứng sức kéo sau
Constant along the span /ˈkɒnstənt əˈlɒŋ ðə spæn/: không đổi khác dọc nhịp
Constant load /ˈkɒnstənt ləʊd/: cài đặt trọng không đổi, sở hữu trọng tĩnh
Construction cost /kənˈstrʌkʃən kɒst/: chi tiêu thi công
Construction document /kənˈstrʌkʃən ˈdɒkjʊmənt/: làm hồ sơ thi công
Construction equipment /kənˈstrʌkʃən ɪˈkwɪpmənt/: đồ vật thi công
Construction load /kənˈstrʌkʃən ləʊd/: cài đặt trọng thi công
Construction material /kənˈstrʌkʃən məˈtɪərɪəl/: vật tư xây dựng
Construction successive stage /kənˈstrʌkʃən səkˈsɛsɪv steɪʤ/: Giai đoạn xây đắp nối tiếp nhau
Contact surface /ˈkɒntækt ˈsɜːfɪs/: bề mặt tiếp xúc
Content, Dosage /ˈkɒntɛnt, ˈdəʊsɪʤ/: Hàm lượng
Continuity factor /ˌkɒntɪˈnju(ː)ɪti ˈfæktə/: hệ số xét đến tính liên tục của các nhịp

Thuật ngữ giờ Anh ngành xây dựng

Continuous granulametry /kənˈtɪnjʊəs granulametry/: cấp cho phối hạt liên tục
Continuous load /kənˈtɪnjʊəs ləʊd/: tải trọng liên tục; download trọng phân bổ đều
Continuous slab deck /kənˈtɪnjʊəs slæb dɛk/: Kết cấu nhịp bạn dạng liên tục
Continuous span /kənˈtɪnjʊəs spæn/: Nhịp liên tục
Contract area /ˈkɒntrækt ˈeərɪə/: diện tích tiếp xúc
Contract/ agreement /ˈkɒntrækt, əˈgriːmənt/: hòa hợp đồng
Contraction /kənˈtrækʃən/: teo ngắn lại
Contraction, shrinkage /kənˈtrækʃən, ˈʃrɪŋkɪʤ/: teo ngót
Control, checking /kənˈtrəʊl, ˈʧɛkɪŋ/: đánh giá (kiểm toán)Controlling beam /kənˈtrəʊlɪŋ biːm/: Tia điều khiển
Conventional elasticity limit /kənˈvɛnʃənl ˌɛlæsˈtɪsɪti ˈlɪmɪt/: Giới hạn đàn hồi qui ước
Conventional value /kənˈvɛnʃənl ˈvælju/: Trị số quy ước
Convergent beam /kənˈvɜːʤənt biːm/: Chùm hội tụ
Coordinate /kəʊˈɔːdnɪt/: Tọa độ
Copper clad steel /ˈkɒpə klæd stiːl/: Thép mạ đồng
Corner connector /ˈkɔːnə kəˈnɛktə/: Neo hình trạng thép góc
Corroded reinforcement /kəˈrəʊdɪd ˌriːɪnˈfɔːsmənt/: Cốt thép đã biết thành rỉ
Corrosion fatigue /kəˈrəʊʒən fəˈtiːg/: Mỏi rỉ
Corrosive agent /kəˈrəʊsɪv ˈeɪʤənt/: hóa học xâm thực
Corrosive environment agressive /kəˈrəʊsɪv ɪnˈvaɪərənmənt agressive/: môi trường ăn mòn
Counterfort wall /ˈkaʊntəfɔːt wɔːl/: Tường chắn có những tường kháng phía sau
Counterpoiser, Counterbalance /ˈkaʊntəpɔɪzə, ˈkaʊntəˌbæləns/: Đối trọng
Coupler /ˈkʌplə/: Đầu nối để nối những cốt thép dự ứng lực
Cover plate /ˈkʌvə pleɪt/: phiên bản thép che (ở phần phiên bản cánh dầm thép)Covered concrete section /ˈkʌvəd ˈkɒnkriːt ˈsɛkʃən/: mặt phẳng cắt bê tông đã biết thành nứt
Covering material /ˈkʌvərɪŋ məˈtɪərɪəl/: vật liệu bao phủ
Cover-meter, Rebar locator /ˈkʌvə-ˈmiːtə, ˌriːˈbɑː ləʊˈkeɪtə/: thiết bị đo lớp bê tông bảo hộ cốt thép
Cover-plate /ˈkʌvə-pleɪt/: phiên bản nối ốp, bạn dạng má
Crack in development /kræk ɪn dɪˈvɛləpmənt/: vết nứt sẽ phát triển
Crack width /kræk wɪdθ/: Độ mở rộng vết nứt
Cracked concrete section /krækt ˈkɒnkriːt ˈsɛkʃən/: mặt phẳng cắt bê tông đã biết thành nứt
Cracked state /krækt steɪt/: tâm lý đã có vết nứt
Cracking /ˈkrækɪŋ/: Nứt
Cracking limit state /ˈkrækɪŋ ˈlɪmɪt steɪt/: Trạng thái số lượng giới hạn về mở rộng vết nứt
Cracking moment /ˈkrækɪŋ ˈməʊmənt/: tế bào men gây nứt
Cracking ức chế /ˈkrækɪŋ strɛs/: Ứng suất khiến nứt
Crane girder /kreɪn ˈgɜːdə/: Giá đề nghị trục; giàn buộc phải trục
Crane load /kreɪn ləʊd/: mức độ nâng của yêu cầu trục, trọng thiết lập của buộc phải trục
Creep /kriːp/: tự biến
Crippling load /ˈkrɪplɪŋ ləʊd/: download trọng phá hủy
Critical load /ˈkrɪtɪkəl ləʊd/: sở hữu trọng cho tới hạn
Cross beam /krɒs biːm/: Dầm ngang, xà ngang
Cross section /krɒs ˈsɛkʃən/: mặt phẳng cắt ngang
Cross section at mid span /krɒs ˈsɛkʃən æt mɪd spæn/: mặt phẳng cắt giữa nhịp
Crushing load /ˈkrʌʃɪŋ ləʊd/: sở hữu trọng nghiền, thiết lập trọng nén vỡ
Crushing machine /ˈkrʌʃɪŋ məˈʃiːn/: lắp thêm nén mẫu thử bê tông
Cube strength /kjuːb strɛŋθ/: cường độ khối vuông
Cure to lớn cure, curing /kjʊə tuː kjʊə, ˈkjʊərɪŋ/: dưỡng hộ bê tông mới đổ xong
Curing /ˈkjʊərɪŋ/: bảo trì bê tông trong những khi hóa cứng
Curing temperature /ˈkjʊərɪŋ ˈtɛmprɪʧə/: ánh nắng mặt trời dưỡng hộ bê tông
Curve /kɜːv/: Đường cong, đoạn tuyến đường cong
Curved failure surface /kɜːvd ˈfeɪljə ˈsɜːfɪs/: phương diện phá hoại cong
Cutting machine /ˈkʌtɪŋ məˈʃiːn/: Máy cắt cốt thép
Cyclic load /ˈsaɪklɪk ləʊd/: mua trọng tuần hoàn
Cylinder, kiểm tra cylinder /ˈsɪlɪndə, tɛst ˈsɪlɪndə/: mẫu thử bê tông hình trụ
Changing load /ˈʧeɪnʤɪŋ ləʊd/: cài đặt trọng nạm đổi
Characteristic strength /ˌkærəktəˈrɪstɪk strɛŋθ/: cường độ đặc trưng
Checking concrete chất lượng /ˈʧɛkɪŋ ˈkɒnkriːt ˈkwɒlɪti/: Kiểm tra chất lượng bê tông
Chopped beam /ʧɒpt biːm/: tia đứt đoạn
Chord /kɔːd/: Thanh biên dàn
CHS – Circular Hollow Section /siː-eɪʧ-ɛs – ˈsɜːkjʊlə ˈhɒləʊ ˈsɛkʃən/: thép huyết diện tròn rỗng
Dry concrete /draɪ ˈkɒnkriːt/: bê tông trộn khô, vữa bê tông cứng
Dry guniting /draɪ guniting/: phun bê tông khô
Duct /dʌkt/: ống chứa cốt thép dự ứng lực
Dummy load /ˈdʌmi ləʊd/: thiết lập trọng giả
During stressing operation /ˈdjʊərɪŋ ˈstrɛsɪŋ ˌɒpəˈreɪʃən/: trong quy trình kéo căng cốt thép
Dynamic load /daɪˈnæmɪk ləʊd/: sở hữu trọng cồn lực học
Damage (local damage) /ˈdæmɪʤ (ˈləʊkəl ˈdæmɪʤ)/: Hư hư (hư hỏng viên bộ)Data /ˈdeɪtə/: dữ liệu (số liệu ban đầu)Dead load /dɛd ləʊd/: Tĩnh tải
Dead load, Permanent load /dɛd ləʊd, ˈpɜːmənənt ləʊd/: cài trọng tĩnh (tải trọng thường xuyên)Dead to lớn live load ratio /dɛd tuː lɪv ləʊd ˈreɪʃɪəʊ/: phần trăm giữa tĩnh cài và hoạt tải
Dead weight load /dɛd weɪt ləʊd/: tĩnh tải
Decision of establishing /dɪˈsɪʒən ɒv ɪsˈtæblɪʃɪŋ/: đưa ra quyết định thành lập
Deck bridge /dɛk brɪʤ/: Cầu gồm đường xe đua trên
Deck panel /dɛk ˈpænl/: Khối bản mặt cầu đúc sẵn
Deck plate girder /dɛk pleɪt ˈgɜːdə/: Dầm bạn dạng thép có đường xe đua trên
Deck slab, deck plate /dɛk slæb, dɛk pleɪt/: phiên bản mặt cầu
Deck-Truss interaction /dɛk-trʌs ˌɪntərˈækʃən/: Tác động tương trợ hệ mặt cầu với dàn
Decompression limit state /diːkəmˈprɛʃ(ə)n ˈlɪmɪt steɪt/: Trạng thái giới hạn mất nén
Deep foundation /diːp faʊnˈdeɪʃən/: Móng sâu
Definitive evaluation /dɪˈfɪnɪtɪv ɪˌvæljʊˈeɪʃən/: quý hiếm quyết toán
Deflection /dɪˈflɛkʃən/: Độ võng
Deflection calculation /dɪˈflɛkʃən ˌkælkjʊˈleɪʃən/: thống kê giám sát độ võng
Deformation calculation /ˌdiːfɔːˈmeɪʃən ˌkælkjʊˈleɪʃən/: giám sát biến dạng
Deformation due to Creep deformation /ˌdiːfɔːˈmeɪʃən djuː tuː kriːp ˌdiːfɔːˈmeɪʃən/: biến tấu từ biến
Degradation /ˌdɛgrəˈdeɪʃən/: suy thoái (lão hóa)Delayed kích hoạt /dɪˈleɪd ˈækʃ(ə)n/: tính năng làm chậm chạp lại
Demand load /dɪˈmɑːnd ləʊd/: cài đặt trọng yêu cầu
Density of material /ˈdɛnsɪti ɒv məˈtɪərɪəl/: Tỷ trọng của trang bị liệu
Depth /dɛpθ/: Chiều cao
Depth of beam /dɛpθ ɒv biːm/: độ cao dầm
Description /dɪsˈkrɪpʃən/: tế bào tả
Design assumption /dɪˈzaɪn əˈsʌmpʃ(ə)n/: mang thiết tính toán
Design load /dɪˈzaɪn ləʊd/: cài đặt trọng tính toán, cài đặt trọng thiết kếDimensionless coefficient /dɪˈmɛnʃənləs ˌkəʊɪˈfɪʃənt/: Hệ số không tồn tại thứ nguyên
Dimensioning /dɪˈmɛnʃənɪŋ/: xác định sơ cỗ kích thước
Dynamic /daɪˈnæmɪk/: Động lực học
Dynamic force /daɪˈnæmɪk fɔːs/: Lực động
Direct-acting load /dɪˈrɛkt-ˈæktɪŋ ləʊd/: mua trọng ảnh hưởng trực tiếp
Discontinuous load /ˌdɪskənˈtɪnjʊəs ləʊd/: cài trọng không liên tục
Discharge capacity /dɪsˈʧɑːʤ kəˈpæsɪti/: tài năng tiêu nước
Displacement /dɪsˈpleɪsmənt/: đưa vị
Disposable load /dɪsˈpəʊzəbl ləʊd/: tải trọng gồm ích
Distance center to center of /ˈdɪstəns ˈsɛntə tuː ˈsɛntər ɒv/: khoảng cách từ trọng tâm đến trung ương của các
Distance center lớn center of beams /ˈdɪstəns ˈsɛntə tuː ˈsɛntər ɒv biːmz/: khoảng cách từ tim mang đến tim của các dầm
Distributed load /dɪsˈtrɪbju(ː)tɪd ləʊd/: sở hữu trọng phân bố
Distributing reinforcement /dɪsˈtrɪbju(ː)tɪŋ ˌriːɪnˈfɔːsmənt/: Cốt thép phân bố
Distribution coefficient /ˌdɪstrɪˈbjuːʃən ˌkəʊɪˈfɪʃənt/: thông số phân bố
Distribution width for wheel loads /ˌdɪstrɪˈbjuːʃən wɪdθ fɔː wiːl ləʊdz/: Chiều rộng phân bố của tải trọng bánh xe
Divergent beam /daɪˈvɜːʤənt biːm/: chùm phân kỳ
DL – Dead Load /diː-ɛl – dɛd ləʊd/: Tĩnh tải
DN – Diameter Nominal /diː-ɛn – daɪˈæmɪtə ˈnɒmɪnl/: Đường kính danh định
Double angle /ˈdʌbl ˈæŋgl/: thép góc ghép thành những hình TDouble deck bridge /ˈdʌbl dɛk brɪʤ/: ước hai tầng
Double strut trussed beam /ˈdʌbl strʌt trʌst biːm/: Dầm tăng cứng nhì trụ chống
Drafting /ˈdrɑːftɪŋ/: Vẽ kỹ thuật
Drainage /ˈdreɪnɪʤ/: hệ thống thoát nước, sự bay nước
Draw beam /drɔː biːm/: Dầm nâng, nên nâng
Drawbar load /ˈdrɔːbɑː ləʊd/: lực kéo ở móc
Ductile material /ˈdʌktaɪl məˈtɪərɪəl/: vật liệu co dãn được (kim loại)Dummy load /ˈdʌmi ləʊd/: cài đặt trọng giả
Durability /ˌdjʊərəˈbɪlɪti/: Độ bền lâu (tuổi thọ)During stressing operation /ˈdjʊərɪŋ ˈstrɛsɪŋ ˌɒpəˈreɪʃən/: Trong quá trình Kéo căng cốt thép

Thuật ngữ tiếng Anh ngành xây dựng

DWV – Drainage, Waste and Vent /diː-ˈdʌbljuː-viː – ˈdreɪnɪʤ, weɪst ænd vɛnt/: thoát nước, Nước thải và Thông hơi
Dye penetrant examination /daɪ penetrant ɪgˌzæmɪˈneɪʃən/: phương thức kiểm tra bởi thấm hóa học màu
Dynamic demo /daɪˈnæmɪk tɛst/: test nghiệm động học
Dynamic (al) load /daɪˈnæmɪk (æl) ləʊd/: sở hữu trọng rượu cồn lực học
Early strength concrete /ˈɜːli strɛŋθ ˈkɒnkriːt/: bê tông hóa cứng nhanh
Eccentric load /ɪkˈsɛntrɪk ləʊd/: download trọng lệch tâm
Effective depth at the section /ɪˈfɛktɪv dɛpθ æt ðə ˈsɛkʃən/: độ cao có hiệu
Gunned concrete /gʌnd ˈkɒnkriːt/: bê tông phun
Gusset plate /ˈgʌsɪt pleɪt/: bản nốt, phiên bản tiết điểm
Gust load /gʌst ləʊd/: tải trọng lúc gió giật
Gypsum concrete /ˈʤɪpsəm ˈkɒnkriːt/: bê tông thạch cao
Half- beam /hɑːf- biːm/: dầm nửa
Half-latticed girder /hɑːf-ˈlætɪst ˈgɜːdə/: giàn nửa đôi mắt cáo
Hanging beam /ˈhæŋɪŋ biːm/: dầm treo
H-beam /eɪʧ-biːm/: dầm chữ “h”Radial load /ˈreɪdiəl ləʊd/: cài trọng phía kính
Radio beam (-frequency) /ˈreɪdɪəʊ biːm (-ˈfriːkwənsi)/: chùm tần số vô đường điện
Railing load /ˈreɪlɪŋ ləʊd/: tải trọng lan can
Railing /ˈreɪlɪŋ/: cầu thang trên cầu
Rammed concrete /ræmd ˈkɒnkriːt/: bê tông đầm
Rated load /ˈreɪtɪd ləʊd/: mua trọng danh nghĩa
Ratio of non- prestressing tension reinforcement /ˈreɪʃɪəʊ ɒv nɒn- prestressing ˈtɛnʃən ˌriːɪnˈfɔːsmənt/: phần trăm hàm lượng cốt thép thường trong mặt cắt
Ratio of prestressing steel /ˈreɪʃɪəʊ ɒv prestressing stiːl/: phần trăm hàm lượng cốt thép dự ứng lực
Ready-mixed concrete /ˈrɛdi-mɪkst ˈkɒnkriːt/: bê tông trộn sẵn
Rebound number /rɪˈbaʊnd ˈnʌmbə/: số bật nảy bên trên súng demo bê tông
Split beam /splɪt biːm/: dầm ghép, dầm tổ hợp
Sprayed concrete /spreɪd ˈkɒnkriːt/: bê tông phun
Spring beam /sprɪŋ biːm/: dầm bọn hồi
Square hollow section /skweə ˈhɒləʊ ˈsɛkʃən/: thép hình vuông rỗng
Stack of bricks /stæk ɒv brɪks/: đống gạch, ông chồng gạch
Stacked shutter boards (lining boards) /stækt ˈʃʌtə bɔːdz (ˈlaɪnɪŋ bɔːdz)/: đụn vụn gỗ cốp pha, phòng ván mộc cốp pha
Stamped concrete /stæmpt ˈkɒnkriːt/: bê tông đầm
Standard brick /ˈstændəd brɪk/: gạch ốp tiêu chuẩn
Web girder /wɛb ˈgɜːdə/: giàn lưới thép, dầm đặc
Web reinforcement /wɛb ˌriːɪnˈfɔːsmənt/: cốt thép trong sườn dầm
Welded plate girder /ˈwɛldɪd pleɪt ˈgɜːdə/: dầm phiên bản thép hàn
Welded wire fabric (welded wire mesh) /ˈwɛldɪd ˈwaɪə ˈfæbrɪk (ˈwɛldɪd ˈwaɪə mɛʃ)/: lưới cốt thép gai hàn
Wet concrete /wɛt ˈkɒnkriːt/: vữa bê tông dẻo
Wheel load /wiːl ləʊd/: áp lực đè nén lên bánh xe
Whole beam /həʊl biːm/: dầm gỗ

=> BỘ 1500 TỪ TIẾNG ANH THÔNG DỤNG NHẤT THEO CHỦ ĐỀ

=> TỔNG HỢP 3000 TỪ VỰNG TIẾNG ANH THÔNG DỤNG THEO CHỦ ĐỀ

=> top 1000+ TỪ VỰNG TIẾNG ANH THÔNG DỤNG THEO CHỦ ĐỀ

2. Mẫu câu tiếp xúc thông dụng ngành xây dựng

Ngoài các từ vựng tiếng Anh chuyên ngành xây dựng thì nên cùng Langmaster tham khảo mẫu tiếp xúc ngay dưới đây:

2.1 Mẫu thắc mắc tiếng Anh chăm ngành xây dựng 

Which contractor did this construction work?: Công trình thiết kế này bởi nhà thầu như thế nào đứng ra tạo vậy?What building architecture is this? Why these pattern lines?: Đây là bản vẽ xây dựng xây dựng nào? lý do lại có những đường nét họa tiết này? What material is used for the main part of the house?: Phần trụ cột của nhà sử dụng gia công bằng chất liệu gì?

Mẫu câu giao tiếp thông dụng ngành xây dựng

2.2 chủng loại câu vấn đáp tiếng Anh siêng ngành xây dựng 

This is a villa project owned by company X. The new project was built in January 2022 & is expected to be completed in 2023: Đây là công trình xây dựng biệt thự do công ty X quản lý thầu. Công trình xây dựng mới thi công vào tháng 1/2022 và dự kiến dứt vào năm 2023.This kiến thiết has been edited. He decided to build a 3-storey house with modern architecture, minimalist interior. Bringing the most comfortable and convenient living space: Thiết kế này đã làm được chỉnh sửa. Anh đưa ra quyết định xây một căn nhà 3 tầng với loài kiến ​​trúc hiện đại, thiết kế bên trong tối giản. đưa về không gian sống dễ chịu và tiện ích nhất.There will be architects to supervise the construction on a monthly basis. Ensure the progress of the project: sẽ có được các phong cách thiết kế sư thống kê giám sát công trình sản phẩm tháng. Đảm bảo quy trình tiến độ của công trình.After the direct discussion at the site, the architects will make 3d sketches of the house"s architectural drawings: Sau buổi bàn bạc trực tiếp tại quần thể đất, những kiến trúc sư vẫn phác họa 3d về phiên bản vẽ phong cách xây dựng nhà.People are on scaffolding to prepare for the concrete pouring tomorrow: Mọi fan đang trên giàn giáo để sẵn sàng cho câu hỏi đổ bê tông vào ngày mai.

Xem thêm: Sitemap - bi mật về con trái|tìm kiếm tiktok

Workers at the construction site should be fully equipped with labor safety equipment: công nhân khi thao tác ở công trình rất cần phải trang bị không thiếu đồ bảo hộ bình yên lao động.

Tiếng anh siêng ngành càng ngày đóng vai trò đặc biệt trong nền kinh tế hiện nay, và phong cách xây dựng cũng chưa hẳn là ngoại lệ. Để trở thành một phong cách xây dựng sư “ xịn”, thì ngoài trình độ chuyên môn, sẽ phải sử dụng giờ đồng hồ anh chăm ngành một phương pháp thành thạo. Đó là vì sao mà việc cập nhật các vốn từ bỏ vựng tiếng anh chuyên ngành con kiến trúc chưa bao giờ hết “hot” so với dân loài kiến trúc.

*

Tham khảo một vài từ vựng giờ anh chăm ngành bản vẽ xây dựng phổ biến

Design (n) phiên bản phác thảo; (v) thiết kếArchitect (n) phong cách xây dựng sư
Architecture (n) kiến trúc
Architectural (adj) thuộc con kiến trúc
Conceptual kiến thiết drawings: phiên bản vẽ xây đắp cơ bản
Detailed thiết kế drawings: bản vẽ kiến tạo chi tiết
Shop drawings: bản vẽ kiến tạo chi tiết
Drawing for construction: bạn dạng vẽ dùng thi công
Perspective drawing: phiên bản vẽ phối cảnh
Scale (n) tỷ lệ, quy mô, phạm vi
Cube (n) hình lập phương
Hemisphere (n) chào bán cầu
Pyramid (n) kim tự tháp
Triangular prism (n) lăng trụ tam giác
Rectangular prism (n) lăng trụ hình chữ nhật
Cylinder (n) hình trụ
Cone (n) hình nón
Geometric (adj) nằm trong hình học
Pillar (n) cột, trụ
Stilt (n) cột sàn nhà
Standardise (v) tiêu chuẩn chỉnh hóa
Skyscraper (n) tòa bên cao chọc trời
High – rise (n) cao tầng
Trend (n) xu hướng
Handle (v) xử lýEdit (v) chỉnh sửa
Juxtaposition (n) địa chỉ kề nhau
Hierarchy (n) sản phẩm công nghệ bậc
Homogeneous (adj) đồng nhất
Symmetry (n) sự đối xứng, cấu tạo đối xứng
Curvilinear (adj) thuộc con đường cong
Texture (n) kết cấu
Articulation (n) trục bản lề
Massing (n) khối
Diagram (n) sơ đồ
Form (n) hình dạng
Shell (n) vỏ, lớp
Merge (n) kết hợp
Composition (n) sự cấu thành
Uniformity (n) tính đồng dạng
Balance (n) cân nặng bằng
Detail (n) chi tiết
Transition (n) sự đổi kiểugarden landscape (n) Cảnh quan liêu sân vườn
Formal (adj) hình thức, thiết yếu thức
Irregular (adj) ko đều, không áp theo quy luật
Define (v) vun rõ
Linear (adj) (thuộc) nét kẻ
Cluster (v) tập hợp
Volume (n) khối, dung tích, thể tích
Surface (n) bề mặt
Mass (n) khối, đống
Oblique (adj) chéo, xiên
Order (n) cô đơn tự, vật dụng bậc
Regulate (v) sắp đặt, điều chỉnh
Proportion(n) phần, sự cân xứng
Intention (n) ý định, mục đích
Depth (n) chiều sâu
Envelop (v) bao,bọc, phủ
Shape (n) hình dạng
Datum (n) dữ liệu
Function (n) nhiệm vụ
Sustainable (adj) có thể chịu đựng được
Spatial (adj) ( thuộc) ko gian
Axis (n) trục
Configuration (n) cấu hình, hình dạng
Layout (v) ba trí, xếp đặt
Space (n) khoảng, chỗ
Connection (n) phép nối, biện pháp nối, mạch
Clad (v) phủ, che phủ
Context (n) bối cảnh, phạm vi
Portal (n) cửa ngõ chính, cổng chính
Foreground (n) cận cảnhiron door (n) Cửa sắt
Arrangement (n) sự sắp tới xếp

Trên đó là một số tự vựng đặc thù được thực hiện trong siêng ngành loài kiến trúc, mặc dù nhiên chưa đầy đủ và bỏ ra tiết. Vị đó, hocvienthanhnien.edu.vn xin share thêm cuốn tự điển tiếng anh chăm ngành kiến trúc với rất nhiều từ chuyên ngành với được minh họa chi tiết bằng hình ảnh. Đây thực thụ là cuốn trường đoản cú điển hữu ích dành cho dân phong cách thiết kế không thể quăng quật qua.

1. Download Dictionary of Architecture và Building Construction

2. Tải về Dictionary of Architecture and Construction

Cách học tập tiếng anh chuyên ngành loài kiến trúc:

Từ vựng tiếng anh chăm ngành kiến trúc vô cùng nhiều mẫu mã và mang ý nghĩa chất siêng ngành sệt thù, do đó không phải người nào cũng học và hiểu hết được. Nhưng đối với dân phong cách thiết kế thì điều này không quá khó, một số cách học dưới đây chúng ta có thể tham khảo:

Mỗi ngày 05 từ vựng theo công ty đề;Đọc các bài viết có liên quan tới chăm ngành loài kiến trúc, lọc các keyword, đoán nghĩa với ghi nhớ
Học trường đoản cú vựng bằng hình hình ảnh cụ thểÁp dụng các kiến thức đã học vào quá trình thực tiễn

Trên đấy là một số kiến thức và kỹ năng tieng anh chuyen nganh kien truc nhưng hocvienthanhnien.edu.vn đã tổng hòa hợp và chia sẻ. Mong muốn đã mang đến cho các bạn những kỹ năng và kiến thức hữu ích để thay đổi những phong cách xây dựng sư “ xịn” vào tương lai.


*
5 website học tiếng Anh siêng ngành xe hơi không thể bỏ lỡ

Trong toàn cảnh ngành công nghiệp xe hơi đang phát triển mạnh mẽ, việc...