C&#x
C1;C CẤU TR&#x
DA;C VIẾT LẠI C&#x
C2;U THƯỜNG GẶP trong ĐỀ THI

1. It takes sb khoảng thời gian to V sth = sb spend khoảng thời gian V-ing sth

VD: It took her 3 hours khổng lồ get to lớn the đô thị centre. = She spent 3 hours getting lớn the city centre.

Bạn đang xem: Các cấu trúc viết lại câu trong tiếng anh nang cao


2. Understand = tobe aware of

VD: bởi you understand the grammar structure? = Are you aware of the grammar structure?

3. Like = tobe interested in = enjoy = keen on

VD: She likes politics = She is interested in politics

4. Because + clause = because of + N

VD: He can't move because his leg was broken = He can't move because of his broken leg

5. Although + clause = despite + N = in spite of + N

VD: Although she is old, she can compute very fast = Despite / In spite of her old age, she can compute very fast

6. Succeed in doing sth = manage to vì chưng sth

VD: We succeeded in digging the Panama cannel = We managed lớn dig the Panama cannel

7. Cấu tr&#x
FA;c: .... Too + adj (for sb) to vì chưng sth: qu&#x
E1; để l&#x
E0;m g&#x
EC;

VD: She is so beautiful that everybody loves her. = It is such a beautiful girl that everybody loves her.

Xem thêm: Thay mặt kính samsung s8, s8 plus chính hãng giá rẻ, thay mặt kính lưng samsung s8

Adj/ Adv + enough (for sb) to vị sth: đủ để l&#x
E0;m g&#x
EC;
VD: This car is safe enough for him khổng lồ drive = The policeman ran quickly enough lớn catch the robber

8. Cấu tr&#x
FA;c: prefer sb lớn V sth = would rather sb Vpast sth: th&#x
ED;ch, muốn ai l&#x
E0;m g&#x
EC;

VD: I'prefer you (not) to smoke here = I'd rather you (not) smoked here

9. Prefer doing sth to lớn doing sth: th&#x
ED;ch l&#x
E0;m g&#x
EC; hơn l&#x
E0;m g&#x
EC; =Would rather vì sth than bởi vì sth
VD: She prefers staying at trang chủ to going out = She'd rather stay at trang chủ than go out

10. Can = tobe able lớn = tobe possible

11. Harly + had +S + Vpp when S + Vpast: ngay lập tức sau khi... Th&#x
CC; = No sooner + had +S + Vpp than S
+ Vpast

VD: As soon as I left the house, he appeared = Harly had I left the house when he appeared = No sooner had I left the house than he appeared

12. Not...........any more : kh&#x
F4;ng c&#x
F2;n nữa = No longer + dạng đảo ngữ = S no more
V

VD: I don't live in the courtryside anymore = No longer vị I live in the coutryside = I no more live in the coutryside

13. At no time + dạng đảo ngữ: kh&#x
F4;ng lúc n&#x
E0;o, chẳng lúc n&#x
E0;o

VD: I don't think she loves me = At no time vì I think she loves me

14. Tobe not worth = there is no point in doing sth: kh&#x
F4;ng đ&#x
E1;ng l&#x
E0;m g&#x
EC;

15. Tobe not worth doing sth = there is no point in doing sth: kh&#x
F4;ng đ&#x
E1;ng, v&#x
F4; &#x
ED;ch l&#x
E0;m g&#x
EC;

VD: It's not worth making him get up early =There is no point in making him getting early

16. It seems that = it appears that = it is likely that =it look as if/ as though: dường như rằngVD: It seems that he will come late = It appears that / it is likely he will come late = He is likely khổng lồ come late. = It look as if he will come late

Cùng một ý nghĩa sâu sắc nhưng 1 câu có tương đối nhiều cách viết khác biệt trong tiếng Anh. Đây cũng là dạng bài bác tập thường gặp, quan trọng đặc biệt đối với những đề thi môn tiếng Anh vào trường cung cấp 2, cấp 3, đại học. Cùng hocvienthanhnien.edu.vn khám phá về các cấu trúc viết lại câu nâng cao trong giờ đồng hồ Anh bạn nhé!


1. Các cấu trúc viết lại câu thường gặp mặt trong giờ đồng hồ Anh

1. to prefer doing sth lớn doing sth = would rather vày sth than vì sth ‘= S + lượt thích sth/doing sth better than sth/doing sthNghĩa: thích làm những gì hơn có tác dụng gì

2. To look at (v)= lớn have a look at (n): nhìn vào

3. to think about = to lớn give thought lớn : suy nghĩ về

4. It’s one’s duty to vì sth = S + be + supposed to vì sth: có nghĩa vụ làm gì

5. Lớn be determined lớn = khổng lồ have a determination to: dự định

6. Lớn know (about) = to lớn have knowledge of: biết

7. To lớn be not worth doing sth = there is no point in doing sthNghĩa: ko đáng, vô ích có tác dụng gì

8. Lớn tend lớn = to have a tendency lớn : có khuynh hướng

9. To intend to lớn +inf = lớn have intention of + V_ing: dự định


10. Lớn desire to = have a desire to: khao khát, mong muốn muốn

11. To lớn succeed in doing sth = manage to vị sth: thao tác gì thành công

12. To wish = khổng lồ have a wish / khổng lồ express a wish: ao ước


*
*
Viết lại câu gồm because

13. To lớn visit Sb = lớn pay a visit to lớn Sb / lớn pay Sb a visit: thăm viếng

14. Lớn discuss Sth = to lớn have a discussion about: thảo luận

15. Can = tobe able khổng lồ = to lớn be possible: có thể làm cho gì

16. Lớn decide to lớn = khổng lồ make a decision to: quyết định

17. To talk lớn = khổng lồ have a talk with: nói chuyện

18. Understand = khổng lồ be aware of: hiểu, thừa nhận thức

19. To explain Sth = to lớn give an explanation for: giải thích

20. To gọi Sb = to give Sb a call: gọi năng lượng điện cho…

21. To lớn be interested in = lớn have interest in: thích

22. Because + clause = because of + N: bởi vì

23. Khổng lồ drink = to lớn have a drink: uống

24. It seems that = it appears that = it is likely that = it look as if/ as thoughNghĩa: nhường như, có vẻ như như

25. To lớn photograph = to lớn have a photograph of : chụp hình

26. To lớn cry = to give a cry : khóc kêu

27. Khổng lồ laugh at = lớn give a laugh at: cười nhạo

28. Like = to lớn be interested in = enjoy = keen on = fond of sth: yêu thích mẫu gì

29. To lớn welcome Sb = to lớn give Sb a welcome: chào đón

30. Khổng lồ kiss Sb = lớn give Sb a kiss: hôn

31. S + often + V = S + be used khổng lồ +Ving /N = S + be accustomed khổng lồ + Ving: thường/quen với làm gì